توسعه و خدمت رضوی،معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
معـــاونــت
توسعه مدیریت و پشتیبانی
  رئیس دفتر
 
 
 
 
 
  مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات   مدیریت مرکز آموزش ضمن خدمت   مدیریت توسعه و نوسازی اداری   مدیریت برنامه و بودجه   مدیریت ادار ی و مالی
» مشخصات پرسنلی
» شرح وظایف
شماره تماس: 2001012
 
 
 
 
 
 
مسئول دفتر
 
 
 
 
 
  رئیس اداره تدارکات،
خدمات و نقلیه
  رئیس اداره اموال
و انبارها
  رئیس اداره حسابداری   رئیس اداره کارگزینی  رئیس اداره ممیزی
PDF نمودار تفصیلی معاونت توسعه