توسعه و خدمت رضوی،معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

وضعیت کلی پروژه ها در سال 1393
 
حوزه تعداد کل پروژه ها تعداد پروژه های خاتمه یافته تعداد پروژه های در دست اقدام
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 45 11 34
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی 30 0 30
معاونت اماکن متبرکه 12 0 12
معاونت املاک و اراضی 40 1 39
معاونت فنی و عمران موقوفات 32 4 29
معاونت امور حقوقی و موقوفات 5 0 5
مدیریت‌ها و دفاتر ستادی 10 0 10
چشم انداز 26 0 26
موسسه تربیت بدنی 13 0 13
سازمان موقوفات تهران 6 0 6
سایر موسسات 76 0 76
مجمــــــوع 295 16 280
معاونت توسعه مدیریت‌وپشتیبانی
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی
معاونت اماکن
معــــــــاونت املاک‌واراضی
معاونت فنی و عمران‌موقوفات
معاونت امور حقوقی و موقوفات
مدیریت‌ها و دفاتر ستادی
چشم انداز
تربیت بدنی
تهران
سایر موسسات
 • 1اصلاح و بازنگری ساختار سازمانی 3 موسسه فرهنگی و اجتماعی## امانی#مدیریت توسعه و نوسازی اداری#1393/01/01 #1393/12/29 #1393/10/01#در دست اجرا #47
 • 2قرارداد حسابرسی عملیاتی پیرامون نقلیه## پیمانی#موسسه حسابرسی مهرگان تراز و همکاران# 1392/03/01# 1393/12/29 #1393/04/14 #در دست اجرا# 10 #گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت طرح از سوی پیمانکار ارائه نشده است.
 • 3طرح سنجش کارآیی اقدامات انجام شده در ارتباط با صرفه جویی ها در سازمان مرکزی## امانی#مدیریت توسعه و نوسازی اداری###1393/05/06#در دست اجرا#20
 • 4تهیه و تدوین شرح وظایف سازمان مرکزی آستان قدس رضوی##پیمانی#آقای علیرضا حاتمی### 1393/12/03# # 44#
 • 5بایگانی دیجیتال اداره کارگزینی## پیمانی#شرکت فاوا رضوی#1393/05/14#1393/08/14#1393/11/19#در دست اجرا#99#
 • 6طرح مطالعه تطبیقی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آستان قدس رضوی## امانی - پیمانی#مدیریت فناوری اطلاعات#1393/06/19#1393/08/19#1393/07/02#در دست اجرا ##
 • 7طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT Master Plan## پیمانی#مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)#1393/05/01#1394/07/01#1393/07/20#در دست اجرا# 16 #
 • 8نصب و راه اندازی نرم افزار همراه رضوی ##پیمانی#شرکت توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس#1393/02/20#1393/09/12#1393/12/11#اتمام#100 #
 • 9نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت نمایشگرهای (LEDهای ) پهن پیکر شهری## پیمانی#شرکت پوینده الکترونیک#1393/03/11 #1393/06/11#1393/08/17#اتمام#100#
 • 10سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل## پیمانی#شرکت ره نگار گستر کارآفرین شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا#1393/08/05#1393/11/06# 1393/11/16 #در دست اجرا # 92#
 • 11اوقات فراغت فرزندان کارکنان####### دردست اجرا # 0 #
 • 12سیستم جامع اتوماسیون ##پیمانی#شرکت دوران#1388/06/23#1393/12/29#1393/08/26#دردست اجرا#88#
 • 13ساماندهی اموال موسسة فرهنگی و اجتماعی ##پیمانی#سازمان بازرسی و حسابرسی#1387/01/01#1387/12/29#1393/02/04#دردست اجرا# 57#گزارش پیشرفت طی نامه شماره 31737-93/2/4 برای 10 موسسه بدون درج درصد پیشرفت ارائه شده است.
 • 14ساماندهی اموال، ماشین آلات و تجهیزات سازمان مرکزی##پیمانی# سازمان بازرسی و حسابرسی# 1388/02/01#1393/12/29#1393/08/25#دردست اجرا#54#
 • 15قراداد حسابرسی عملیاتی مؤسسه فرهنگی قدس##پیمانی# مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس#1390/09/24#1391/09/24#1393/04/14#دردست اجرا#60#اقدام جدیدی توسط پیمانکار از زمان گزارش قبلی صورت نگرفته است.
 • 16قراداد حسابرسی عملیاتی سازمان موقوفات ملک## پیمانی#سازمان بازرسی و حسابرسی#1390/09/01#1392/01/07# 1393/04/14#خاتمه یافته# 100# پروژه خاتمه یافته و گزارش آن طی نامه شماره 105615 خدمت قائم مقام محترم تولیت عظمی ارسال شده است.
 • 17قرارداد حسابرسی عملیاتی مؤسسه درمانی ##پیمانی#موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران# 1391/05/12#1391/11/11# 1393/04/14 #دردست اجرا# 80 # به دلیل وجود محدودیتهایی بر سر اجرای طرح، موضوع در دستور کار کمیته مشورتی مالی می باشد.
 • 18قرارداد حسابرسی عملیاتی پیرامون نقلیه ##پیمانی# موسسه حسابرسی مهرگان تراز و همکاران# 1392/03/01#1393/12/29#1393/04/14 #دردست اجرا#10#گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت طرح از سوی پیمانکار ارائه نشده است.
 • 19قفسه بندی و تجهیز انبارها(خرید قفسه راک)#######شروع نشده#0#
 • 20قرار داد بازنگری و اصلاح سیستم های مالی سازمان مرکزی##پیمانی#سازمان بازرسی و حسابرسی# 1385/06/01#1393/12/29# 1393/03/26#خاتمه یافته#95# فعالیتهای مرتبط با قرارداد خاتمه یافته و 5 درصد باقی مانده در راستای پروژه سیاق ااست که گر نیاز به بروزرسانی باشد تغییرات اعمال خواهد شد.
 • 21قرار داد بازنگری و اصلاح سیستم های مالی موسسات فرهنگی- اجتماعی###### 1393/08/26 #شروع نشده#0#
 • 22ارتقاء سامانه ارتباط روضه منوره - 200 خط جدید######## 0 #
 • 23طرح جامع آموزش کارکنان موسسات فرهنگی- اجتماعی###### 1393/11/21 #دردست اجرا# 18 #
 • 24سنجش تعهد سازمانی مدیران و کارکنان سازمان مرکزی آستان قدس رضوی##امانی #مدیریت توسعه و نوسازی اداری###1393/11/21 #دردست اجرا#40#
 • 25طراحی و اجرای آزمون استخدامی ###### 1393/04/10 #اتمام# 100 #جمه هزینه ها سالانه می باشد
 • 26طرح نظرسنجی از نظام ارزشیابی عملکرد ## پیمانی#دانشگاه امام رضا(ع)#1391/10/03#1392/04/20# 1392/12/04#اتمام#100 #
 • 27 بازنگری نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان،کارشناسان، روسای ادارات و مدیران#### 1393/01/01 # 1393/10/30 # 1393/11/21 #در دست اجرا #63 #
 • 28کارسنجی و بازنگری ساختار در معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی ##امانی#مدیریت توسعه و نوسازی اداری # 1391/02/15#1392/12/29 # 1392/10/01#دردست اجرا#92#
 • 29اصلاح و بازنگری ساختار سازمانی 5 موسسه فرهنگی و اجتماعی## پیمانی #مدیریت توسعه و نوسازی اداری#1392/01/01#1393/12/29#1393/06/20 #دردست اجرا#96 #
 • 30تکمیل مستندسازی و استقرار طرح طبقه بندی مشاغل سازمانی سازمان مرکزی ###### 1393/11/26 ## 0 #
 • 31بروزرسانی مستندات سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد فرایندی مبتنی بر یافته های سیستم جامع اتوماسیون ##امانی #مدیریت توسعه و نوسازی اداری # # # 1392/02/31# دردست اجرا# #طی جلسه ای در تاریخ 92/2/30 مقرر گردید جناب آقای مسلم پروپزال اصلاح مستندات معاونت پشتیبانی به عنوان پایلوت را ارائه نمایند
 • 32مدیریت فرآیندها ##پیمانی # دانشگاه امام رضا(ع)# 1389/07/01 #1390/06/30#1393/11/11#دردست اجرا#95 #
 • 33طرح سنجش کارآیی اقدامات انجام شده در ارتباط با صرفه جویی ها در سازمان مرکزی ##امانی # مدیریت توسعه و نوسای اداری# # #1392/05/06 # دردست اجرا# 20#
 • 34پروژه مهندسی ارزش## پیمانی # جناب آقای صافدل دانشگاه امام حسین(ع)# 1391/04/01#1391/09/30# 1393/07/20#اتمام # 100 #
 • 35بهبود فرآیندهای سازمانی (5 فرآیند) ###### 1393/08/03 # در دست اجرا# 40 #
 • 36انجام خدمات پشتیبانی ، آموزش ، ایجاد قابلیت ها و امکانات جدید در سامانه اطلاعاتی مکانی موقوفات GIS##پیمانی#شرکت مهندسین مشاور سطوح پیمایش# 1392/06/15 #1393/06/15#1393/05/01#اتمام# 100 #
 • 37بایگانی دیجیتال(فاز دوم)##پیمانی# شرکت فاوا رضوی# 1391/07/16 #1392/12/29# 1393/03/31 #اتمام# 100 #
 • 38زیر ساخت پورتال جامع آستان قدس##پیمانی # شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگماه ####دردست اجرا# 0#
 • 39پروژه بهینه سازی زیرساخت شبکه#### 1393/11/26#1393/09/28#1393/08/28 #اتمام#100# کابل کشی 7 مسیر
 • 40پروژه SOC (مرکز عملیات امنیت)######## 0 #
 • 41سیستم کنترل و مدیریت اموال بر مبنای RFID ##پیمانی# شرکت فاوا رضوی# 1391/12/12#1393/05/22 #1393/03/31# در دست اجرا# 18 #
 • 42طرح کارت امتیازی متوازن - BSC######## 0 #
 • 43طرح تکمیلی استقرار نظام بودجه‌ریزی‌عملیاتی##پیمانی# شرکت آمایش و بهره وری شرق# 1386/09/15 #1390/06/15#1390/12/16 # متوقف# 18 # شرکت مشاوران آمایش و بهره وری شرق طی نامه شماره 381002- 90/11/26 کل مبالغ دریافتی جهت اجرای طرح را به تفکیک صورت وضعیتها و مراحل دریافتی اعلام نموده است.
 • 44جشنواره علوم قرآنی######## 0 #
 • 45آموزش مجازی#######اتمام# 100 #
تعداد پروژه‌ها: 45
رديفعنوان طرح (پروژه)حجم پروژهواحد حجم پروژهنوع اجرا امانی/پیمانیمجری/ پیمانکارتاریخ شروع دربرنامه زمانبندیتاریخ خاتمهتاریخ ‌به روز رسانیوضعیت اجرادرصد پيشرفتملاحظات