توسعه و خدمت رضوی،معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
حوزه دستورالعمل‌های اجرایی
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 102
معاونت اماکن‌متبرکه و امورزائرین 101
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی 67
معاونت امور حقوقی و موقوفات 26
معاونت املاک و اراضی 77
معاونت فنی و عمران موقوفات 12
مدیریت‌ها و دفاتر ستادی 49
مجمــــــوع 434
 
معاونت توسعه مدیریت‌وپشتیبانی
معاونت اماکن‌متبرکه وامور‌زائرین
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی
معاونت امور حقوقی و موقوفات
معاونت املاک و اراضی
معاونت فنی و عمران‌موقوفات
مدیریت‌ها و دفاتر ستادی
تعداد مستندات: 102
رديف نام مدرك كد مدرك واحد مورد استفاده
1دستور العمل فرایند امور ممیزی و کارشناسی120200اداره ممیزی و کارشناسی طرح ها و قراردادها
2تهیه و تنظیم بخشنامة بودجه75100اداره بودجه
3تهیه و تنظیم فرمها و جمع‌آوری نیازها در قالب فرمهای هزینه و درآمد 75101اداره بودجه
4تهیه و تنظیم بودجه75102اداره بودجه
5نحوة تشکیل ستاد برنامه وبودجه و کمیسیونهای مرتبط به منظور بررسی موارد درخواستی درطی سال75103اداره بودجه
6تصویب بودجه75104اداره بودجه
7فرآیند ابلاغ بودجه75105اداره بودجه
8نظارت بر بودجه75106اداره بودجه
9نحوة مراحل تخصیص اعتبار و موارد قابل طرح در کمیسیون تخصیص75107اداره بودجه
10بررسی موارد قابل طرح در ستاد برنامه و بودجه75108اداره بودجه
11وصول مطالبات از دولت 75109اداره بودجه
12پیش‌بینی و برآورد درآمدها و منابع مالی و کنترل میزان تحقق درآمدها75111اداره بودجه
13انجام گزارشات موردی75112اداره بودجه
14تهیه و تنظیم ونظارت بر تبصره‌های بودجه75113اداره بودجه
15تهیه، تدوین و ارائه گزارشات آماری75114اداره آمار و اطلاعات
16فرآیند جهت تهیه، تدوین و ارائه سالنامه آماری آستان قدس رضوی75116اداره آمار و اطلاعات
17دستورالعمل ارزیابی عملکرد حوزه های سازمانی بر مبنای شاخص ها75121اداره برنامه ریزی
18دستورالعمل نظارت بر اجرای برنامه های راهبردی چشم انداز بیست ساله75122اداره برنامه ریزی
19دستور العمل نظارت بر اجرای طرحها و کنترل پروژه75123اداره برنامه ریزی
20صدور اسناد حسابداری75125اداره حسابداری
21رسیدگی به حسابهای واحدها و دفاتر نمایندگی، ارسال کسورات و استرداد وجوه75126اداره حسابداری
22رسیدگی، کنترل و رفع مغایرت حسابهای بانکی و حساب فیمابین شرکتها و موسسات وابسته75127اداره حسابداری
23تحویل و ارسال چکهای صادره75128اداره حسابداری
24تهیة گزارشات دفترداری و تأیید سوابق خدمتی کارکنان75129اداره حسابداری
25تفکیک ضمائم اسناد75130اداره حسابداری
26بررسی و ثبت درآمدهای پیگیری وصول مطالبات تهیه و ارائه گزارشات درآمد75137اداره حسابداری
27حسابداری هزینه و نظارت و گزارش‌دهی بر عملکرد بودجه75138اداره حسابداری
28ایجادو انتقال و تأمین اعتبارات75148اداره حسابداری
29بخش صندوق75149اداره حسابداری
30تهیه و تنظیم لیستهای حقوق و بیمة تأمین اجتماعی75161اداره حسابداری
31صدور اسناد هزینه و پرداخت مساعدة حقوق75162اداره حسابداری
32معرفی کارکنان به بانکها و شرکت تعاونی مصرف و تسویه حساب مالی با کارکنان در هنگام قطع رابطه75163اداره حسابداری
33بایگانی اسناد75164اداره حسابداری
34صندوق قرض الحسنه کارکنان75166اداره حسابداری
35تنظیم احکام مأموریت75238اداره کارگزینی و رفاه
36نحوة صدور احکام مرخصی75239اداره کارگزینی و رفاه
37امور دادگاهی و ارجاع پرونده به هیأت تخلفات و هیأت تجدیدنظر75241اداره کارگزینی و رفاه
38فرآیند امور بازنشستگی کارکنان مشمول بیمة تأمین اجتماعی75242اداره کارگزینی و رفاه
39فرآیند امور بیمه کارکنان و بازنشستگان75243اداره کارگزینی و رفاه
40فرآیند صدور احکام پاداشهای پایان خدمت75245اداره کارگزینی و رفاه
41استفاده از بیمه عمر75249اداره کارگزینی و رفاه
42مراحل استخدام و انتصابات75250اداره کارگزینی و رفاه
43انجام امور سیستم رایانه75251اداره کارگزینی و رفاه
44صدور احکام خدمه75252اداره کارگزینی و رفاه
45رسیدگی به تخلفات خدام75253اداره کارگزینی و رفاه
46تشکیل جلسات هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات خدمه75254اداره کارگزینی و رفاه
47استفاده از تسهیلات رفاهی کارکنان75258اداره کارگزینی و رفاه
48انجام امور پرسنل بازنشستگان و وظیفه بگیران وراث که از محل اعتبارات سازمان مرکزی آستان قدس رضوی حقوق بازنشستگی و وظیفه وراث دریافت می نمایند.75260اداره کارگزینی و رفاه
49نحوه تشکیل جلسات و امور دبیرخانه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آستان قدس رضوی75261اداره کارگزینی و رفاه
50 بایگانی اداره کارگزینی75262اداره کارگزینی و رفاه
51دستورالعمل اجرا و ابلاغ رای کمیسیون تطبیق آئین نامه خدمت در اماکن متبرکه75263اداره کارگزینی و رفاه
52دستورالعمل تنظیم احکام حقوقی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری75264اداره کارگزینی و رفاه
53دستورالعمل خرید جزئی (کالا - خدمات)75269اداره تدارکات و خدمات
54دستورالعمل خرید متوسط (کالا- خدمات)75270اداره تدارکات و خدمات
55دستورالعمل اجرائی مناقصات75272اداره تدارکات و خدمات
56دستورالعمل اجرائی تنظیم قراداد75273اداره تدارکات و خدمات
57دریافت تنخواه75281اداره تدارکات و خدمات
58دستورالعمل صدور چک و ثبت اسناد در رایانه اداره تدارکات، خدمات و نقیله75282اداره تدارکات و خدمات
59تنظیم سند هزینة ادارة تدارکات و امور خدمات75283اداره تدارکات و خدمات
60صدور سند حسابداری اداره تدارکات و امور خدمات و نقلیه75285اداره تدارکات و خدمات
61دستورالعمل پیش‌بینی اعتبارات اداره تدارکات و امور خدمات و نقلیه آستان قدس رضوی75287اداره تدارکات و خدمات
62درخواست دسته چک از بانک75288اداره تدارکات و خدمات
63دستورالعمل امور مخابراتی75290اداره تدارکات و خدمات
64دستورالعمل امور نقلیه75291اداره تدارکات و خدمات
65کنترل اموال75306اداره اموال و انبارها
66تحویل و تحوّل اموال بین جمعداران و کالاهای مازاد بر نیاز بین ادارات75308اداره اموال و انبارها
67انتقال اسناد وسائط نقلیه75309اداره اموال و انبارها
68ثبت اقلام جمعداری اسناد هزینه سایر حوزه‌ها و معاونتها75310اداره اموال و انبارها
69برگشت کالاهای مازاد بر نیاز به انبار75314اداره اموال و انبارها
70صدور رسید انبار75315اداره اموال و انبارها
71صدور حواله انبار75316اداره اموال و انبارها
72انبارگردانی75317اداره اموال و انبارها
73کمیسیون تحویل ماده 34 آئین نامه معاملات75318اداره اموال و انبارها
74فروش کالاهای مازاد بر نیاز و برگشتی به انبار75319اداره اموال و انبارها
75دستورالعمل نحوه تحویل البسه به کارکنان و خدمه75320اداره اموال و انبارها
76نحوة برگزاری سمینارهای علمی و آموزشی75326مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان
77دستورالعمل نحوة برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آموزشی کارکنان سازمان75327مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان
78نحوة برگزاری دوره‌‌های کوتاه مدت آموزشی ویژة خدمه و نیروهای افتخاری حوزه اماکن متبرکه75328مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان
79اجرایی انتشارات (نوشتاری)75330مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان
80اجرایی انتشارات (دیداری و شنیداری)75331مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان
81دستور العمل نحوه برگزاری برنامه اوقات فراغت75332مدیریت مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان
82نحوه برگزاری همایش های خانواده رضوی75333مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان
83خدمات پشتیبانی سخت افزار75338مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
84ارائة خدمات توسعة سخت افزار و شبکه75339مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
85دستورالعمل تولید / خرید نرم‌افزار75340مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
86ارائه خدمات توسعة نرم افزار75341مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
87ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار75342مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
88ارائه خدمات پشتیبانی سیستم گردش مکاتبات بدون کاغذ75343مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
89پشتیبانی و نگهداری شبکه75344مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
90توسعة شبکه75345مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
91دستورالعمل تخصیص فضای ذخیره سازی اطلاعات75346مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
92ارسال مراسلات توسط دبیرخانه نامه های صادره و مرخصیهای حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی75366دبیرخانه معاونت توسعه
93انجام ارسال مراسلات توسط دبیرخانه نامه های وارده و پیگیری نامه های حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی75367دبیرخانه معاونت توسعه
94انجام امور بایگانی75368دبیرخانه معاونت توسعه
95نحوه تحویل و ارسال نامه ها و تنظیم برنامه های معاونت75369دبیرخانه معاونت توسعه
96اجرایی آزمونهای استخدامی75379مدیریت توسعه و نوسازی
97تهیه و تنظیم ساختارسازمانی (نمودار سازمانی، پست های تفصیلی)، تدوین و بروز رسانی شرح وظایف کارکنان75381مدیریت توسعه و نوسازی
98اجرایی مطالعه و بهبود روشهای انجام کار75384مدیریت توسعه و نوسازی اداری
99تهیه وتدوین شیوه‌های اجرایی برنامه‌های سازمانی آستان قدس رضوی75386مدیریت توسعه و نوسازی اداری
100دستورالعمل بررسی انطباق شرایط احراز افراد در فرآیند جذب نیروی انسانی75388مدیریت توسعه و نوسازی اداری
101دستورالعمل اجرایی بررسی درخواستهای جذب و به کارگیری نیروی انسانی75391مدیریت توسعه و نوسازی اداری
102دستورالعمل اجرایی تدوین گزارشات موردی وضعیت نیروی انسانی در سازمان مرکزی آستان قدس رضوی و موسسات فرهنگی75392مدیریت توسعه و نوسازی اداری