معرفی ایثارگر
پای صحبت یک جانباز شیمیایی
جانباز شیمیایی را به عنوان پیام آوران صلح و دوستی به جهانیان معرفی کنیم.
جانباز شیمیایی را به عنوان پیام آوران صلح و دوستی به جهانیان معرفی کنیم.
مصاحبه به همسر شهید نادر پارسایی
مصاحبه با جانباز دفاع مقدس، آقای علی اکبر یعقوبی
مصاحبه با ایثارگر دفاع مقدس:آقای نریمانپور
مصاحبه با جانباز دفاع مقدس آقای جواد نوعی رودکانی