توسعه و خدمت رضوی،معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
حوزه مستندات تضمین کیفیت
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 2
معاونت اماکن‌متبرکه و امورزائرین 0
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی 2
معاونت املاک و اراضی 3
معاونت فنی و عمران موقوفات 0
معاونت امور حقوقی و موقوفات 0
مدیریت‌ها و دفاتر ستادی 3
مجمــــــوع 10
 
معاونت توسعه مدیریت‌وپشتیبانی
معاونت اماکن‌متبرکه وامور‌زائرین
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی
معاونت املاک و اراضی
معاونت فنی و عمران‌موقوفات
معاونت امور حقوقی وموقوفات
مدیریت‌ها و دفاتر ستادی
تعداد مستندات: 2
رديفعنوانكد مدركواحد مورد استفاده
1فرم فهرست اهداف کیفی54201معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
2فرم شناسنامه فرآیندها82300معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی