وضعیت کلی پروژه ها در سال 1394
 
حوزه تعداد کل پروژه ها تعداد پروژه های خاتمه یافته تعداد پروژه های در دست اقدام
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 23 2 21
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی 35 0 35
معاونت اماکن متبرکه 7 0 7
معاونت املاک و اراضی 21 0 21
معاونت فنی و عمران موقوفات 22 0 23
مدیریت‌ها و دفاتر ستادی 5 0 5
چشم انداز 0 0 0
موسسه تربیت بدنی 17 0 17
سازمان موقوفات تهران 3 0 3
سایر موسسات 128 0 128
مجمــــــوع 261 2 260
معاونت توسعه مدیریت‌وپشتیبانی
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی
معاونت اماکن
معاونت املاک،اراضی و موقوفات
معاونت فنی و عمران‌موقوفات
مدیریت‌ها و دفاتر ستادی
چشم انداز
تربیت بدنی
تهران
سایر موسسات
 • 1 طراحی و تدوین برنامه راهبردی منابع انسانی (طرح جامع منابع انسانی سازمان )## امانی-پیمانی مشاوره ساعتی#مدیر پروژه خانم دکتر فیاضی-دانشگاه تهران# 1391/05/19 # 1393 # 1393/12/20 #در دست اجرا##از طرحهای چشم انداز می باشدکه بدلیل تغییر رویکرد در حال بازنگری است
 • 2اجرا و بازنگری سیستم مدیریت کیفیت## امانی#مدیریت توسعه و نوسازی اداری ### 1394/01/31#در دست اجرا
 • 3مستندسازی تجارب مدیران## امانی#مدیریت توسعه و نوسازی اداری###1394/01/31#در دست اجرا
 • 4بهبود فرآیندهای سازمانی (5 فرآیند) ###### 1393/08/03 #در دست اجرا
 • 5پروژه مهندسی ارزش##پیمانی #جناب آقای صافدل دانشگاه امام حسین(ع) #1391/04/01 #1391/09/30 # 1393/07/20 #اتمام# 100
 • 6مدیریت فرآیندها##پیمانی #دانشگاه امام رضا(ع)# 1389/07/01 # 1390/06/30#1393/11/11 #متوقف#100#حسب درخواست مدیریت توسعه و نوسازی اداری فسخ گردید طی نامه شماره 55334 مورخ 1394/02/27 به دانشگاه امام رضا (ع) ابلاغ شده است.
 • 7بروزرسانی مستندات سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد فرایندی مبتنی بر یافته های سیستم جامع اتوماسیون##امانی#مدیریت توسعه و نوسازی اداری###1392/02/31#در دست اجرا## طی جلسه ای در تاریخ 92/2/30 مقرر گردید جناب آقای مسلم پروپزال اصلاح مستندات معاونت پشتیبانی به عنوان پایلوت را ارائه نمایند
 • 8سیستم کنترل و مدیریت اموال بر مبنای RFID ## پیمانی# شرکت فاوا رضوی# 1391/12/12 # 1393/05/22 # 1393/03/31 #متوقف#93#در حال بازنگری می باشد
 • 9طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT Master Plan## پیمانی#مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) # 1393/05/01#1394/07/01 # 1394/01/31 #اتمام##خاتمه قرارداد شرکت مگفا طی نامه شماره 26233 مورخ 1394/01/31 و مقرر شده است به شکل امانی توسط حوزه مربوطه انجام شود.
 • 10پروژه SOC (مرکز عملیات امنیت)####### شروع نشده#
 • 11خرید تجهیزات فاز دوم بهره برداری از مرکز داده آستان قدس رضوی##پیمانی#شرکت فاوا رضوی شرکت ایده آل شبکه خاورمیانه ایلیا# 1393/08/28 # 1394/01/28 ##در دست اجرا
 • 12پروژه بهینه سازی زیرساخت شبکه#### 1393/08/28#1393/09/28#1393/11/26 #در دست اجرا #100 # کابل کشی 7 مسیر
 • 13زیر ساخت پورتال جامع آستان قدس##پیمانی#شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگماه شرکت مهندسی سیستم های اطلاعاتی پیشرو#1394/02/15 #1394/03/15 #1394/02/15 #در دست اجرا##ابلاغ قرارداد خرید storage به مدت یک ماه
 • 14طرح مطالعه تطبیقی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آستان قدس رضوی##امانی - پیمانی#مدیریت فناوری اطلاعات# 1393/06/19 # 1393/08/19#1393/07/02 #در دست اجرا
 • 15بایگانی دیجیتال(فاز دوم)## پیمانی#شرکت فاوا رضوی# 1391/07/16 # 1392/12/29 # 1393/03/31 #در دست اجرا#100#پروژه فوق به اتمام رسیده است لیکن اعتبار سال 94 برای تایید صورت وضعیت ها در نظر گرفته شده است
 • 16ساماندهی سیستم وصول####### جدید
 • 17قرارداد حسابرسی عملیاتی پیرامون نقلیه##پیمانی#موسسه حسابرسی مهرگان تراز و همکاران # 1392/03/01 # 1393/12/29 # 1394/01/08 #در دست اجرا#100
 • 18قرارداد حسابرسی عملیاتی مؤسسه درمانی##پیمانی#موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران # 1391/05/12# 1391/11/11# 1393/04/14 #در دست اجرا#100# به دلیل وجود محدودیتهایی بر سر اجرای طرح، موضوع در دستور کار کمیته مشورتی مالی می باشد.
 • 19قراداد حسابرسی عملیاتی مؤسسه فرهنگی قدس##پیمانی#مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس# 1390/09/24 # 1391/09/24 # 1393/04/14 #متوقف # 100 #اقدام جدیدی توسط پیمانکار از زمان گزارش قبلی صورت نگرفته است.
 • 20قرارداد بازنگری و اصلاح سیستم های مالی سازمان مرکزی## پیمانی #سازمان بازرسی و حسابرسی#1385/06/01 # 1394/12/29 # 1393/3/26 #در دست اجرا##فعالیتهای مرتبط با قرارداد خاتمه یافته و کارهای باقی مانده در راستای پروژه سیاق است که گر نیاز به بروزرسانی باشد تغییرات اعمال خواهد شد.
 • 21قراداد شناخت وضع موجود و تهیه طرح کلی ساماندهی اموال موسسات فرهنگی و اجتماعی##پیمانی #سازمان بازرسی و حسابرسی####در دست اجرا
 • 22 ساماندهی اموال، ماشین آلات و تجهیزات آستان قدس رضوی##پیمانی #سازمان بازرسی و حسابرسی# 1388/02/01#1394/12/29# 1393/8/25#در دست اجرا
 • 23سیستم یکپارچه آستان قدس (سیاق) رضوی ## پیمانی #شرکت دوران # 1388/06/23 # 1393/12/29 # 1394/02/07 #در دست اجرا #94
تعداد پروژه‌ها: 23
رديفعنوان طرح (پروژه)حجم پروژهواحد حجم پروژهنوع اجرا امانی/پیمانیمجری/ پیمانکارتاریخ شروع دربرنامه زمانبندیتاریخ خاتمهتاریخ ‌به روز رسانیوضعیت اجرادرصد پيشرفتملاحظات