توسعه و خدمت رضوی،معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
تعداد مستندات: 48
رديف نام مدرك كد مدرك واحد مورد استفاده
1نظامنامه مهندسی ارزش -معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
2آیین نامه به کارگیری نیروهای کارشناسی موقتآ 194معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
3آئین‌نامة نحوة حضور مؤسسات آستان قدس رضوی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجیآ 199معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
4آیین نامه خدمت در اماکن متبرکه آستان قدس رضویش 100معاونت اماکن متبرکه وامور زائرین
5شیوه اجرایی مرخصی های پرسنل سازمان مرکزی و موسسات فرهنگی - اجتماعی تابعه و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداختش 101معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
6روش اجرایی موافقت نامه پیمان مدیریت ش 102معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
7شیوه اجرایی تنظیم صورتجلسه اداریش 103مدیریت ها و دفاتر ستادی
8شیوه اجرایی نحوه ماموریت و انتقال نیروی انسانیش 104معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
9شیوه اجرایی تهیه و تنظیم بخشنامه های اداریش 106معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
10شیوه اجرایی نحوه بکارگیری نیروهای مشمول وظیفهش 112معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
11شیوه اجرایی انجام مصاحبه استخدامی جذب و بکارگیری نیروی انسانیش 113معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
12ضوابط طراحی ساختار سازمانی در سازمان مرکزی آستان قدس رضوی و موسسات تابعه و مشمول نظام هماهنگ پرداخت ش 115معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
13آئین نامه جدید رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آستان قدس رضوی ش 117معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
14آیین نامه اجرایی تسهیلات رفاهی کارکنانش 118معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
15آئین نامه بررسی و ارزشیابی اسناد و مدارک و امحاء اوراق زائد سازمان مرکزی و موسسات وابسته آستان قدس رضوی ش 120معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
16شیوه نامه اجرایی تامین البسه کارکنان سازمان مرکزیش 123معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
17آئین نامه معاملات آستان قدس رضویش 127معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
18شیوه اجرایی مدیریت بحران در سازمان (حوادث طبیعی و غیرطبیعی)ش 128مدیریت ها و دفاتر ستادی
19شیوه نامه اجرایی نظام بررسی پیشنهاداتش 129معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
20شیوه اجرایی کمیته بررسی، اصلاح و بهینه سازی فرم هاش 131معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
21شیوه اجرایی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان و کارشناسان و روسای ادارات و مدیرانش 134معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
22شیوه نامه اجرایی انتخاب کارمند نمونهش 135معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
23شیوه اجرایی پیگیری مکاتبات در معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانیش 136معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
24شیوه نامه تهیه گزارشات در قالب Power Point و تهیه اسکنش 137معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
25آئین نامه تشکیل شورای اداری و استخدامی آستان قدس رضویش 142معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
26آئین نامه اجرایی طرحهای پژوهشی در سازمان مرکزی آستان قدس رضویش 144معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
27روش اجرایی برق دار کردن چاه های آستان قدس رضویش 145معاونت املاک و اراضی
28شیوه نامه اجرایی تخصیص فضای فیزیکی متناسب با پست سازمانی و جریان انجام کار در آستان قدس رضوی ش 149معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
29نظام استخدامی و تامین نیروی انسانیش 151معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
30شیوه نامه حقوق دسترسی به اطلاعات و شبکهش 161معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
31شیوه نامه تخصیص اینترنتش 162معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
32شیوه اجرایی استفاده کارکنان سازمان مرکزی از اماکن ورزشی موسسه تربیت بدنیش 170معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
33شیوه نامه ارزیابی عملکرد و انتخاب پایشگرانش 171معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
34آیین نامه نحوه تجدید اجاره اراضی مزروعیش 172معاونت املاک و اراضی
35شیوه نامه تهیه شناسنامه پروژه هاش 174معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
36شیوه نامه اجرایی راهبری پورتال معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانیش 175معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
37شیوه نامه تخصیص صندوق الکترونیک سازمانیش 176معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
38آئین نامه انتصاب از مسیر ارتقاء شغلیش 177معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
39آئین نامه اجرایی جمعداری، نگهداری و کنترل اموالش 179معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
40روش اجرایی تشکیل و اداره جلسات شورای اداری و استخدامیش 184معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
41نظام نامه جذب مشمولین وظیفهش 185 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی/ هسته مرکزی گزینش
42روش اجرایی نحوه بازخرید مرخصی کارکنانش 186معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
43آئین نامه اجرایی نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان مامور به خدمت از دولتش 187معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
44نظام نامه کمیته اجرایی نظام هماهنگ پرداخت حقوق و طرح طبقه بندی مشاغلش 188معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
45آئین نامه اجرایی آموزش کارکنانش 189معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
46روش اجرایی کمک های رفاهی آستان قدس رضوی به کارکنانش 191معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
47آئین نامه طرح طبقه بندی مشاغلش 192معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
48ضوابط اجرایی ارزیابی ارتقاء رتبه کارکنانش 193معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
تعداد بازديد اين صفحه: 5599